Search form

Kulonga 38:9

9Alimwi wakacita lubuwa lwacikombelo. Kulubazu lwakumusanza zisitilizyo zyalubuwa zyakali zyamasani aalukidwe kabotu, aatukokola tuli mwanda.