Search form

Kulonga 39

Zyakusama zyabupaizi mbuzyakacitwa

1-Lino bakabelesya masani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu kukutunga zyakusama zyamanyengwe-manye­ ngwe zyakupaizya mucikombelo. Bakacitila Aroni zyakusama zisalalisya, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

2-Wakapanga efodi angolida amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. 3Bakabambasika ingolida, baiandaula, bacita tukole twatuwayile twakutunga mumasani aanyanzabili­ amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu kukucita mampyali. 4Alimwi bakacita intambo zyamakuko kumpela zyaco zyobile zyakuciswanizya. 5-Alwalo lutambo lwaco lweebeka lwakucaanzya lwakapangwa mbubonya, angolida amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa. 6-Alimwi wakabweza mabwe aaonukusi, waazyungulusya tuwayile twangolida, walemba alingawo mbubonya mbukulembwa anwenwe, walemba mazina aabana ba-Israyeli. 7-Aya mabwe wakaabika antambo zyamakuko, abe mabwe aaciibalusyo aabana ba-Israyeli, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

8-Alimwi wakacita cibaki cakaango; cakacitwa cabucenjezu mbubonya mbuli efodi; cakacitwa angolida amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. 9Cakacitwa azyooko zyone zyeelene, alimwi kacipimpidwe; bulamfu bwaco bwakali cisela cakakokola, abwaamba bwaco bwakali cisela cakakokola, necakapimpwa. 10-Nkabela mukati kaco bakabika milongo yone yamabwe. Mumulongo mutaanzi kamuli ibbwe lisalala pyu abbwe lyatopazi abbwe lyasmaragido. 11-Mumulongo wabili kamuli ibbwe lyanofeki abbwe lya-Safiro abbwe lyajaspi. 12Mumulongo watatu kamuli ibbwe lyaliguri abbwe lyaagate abbwe lyaamutusto. 13-Mumulongo wane kamuli ibbwe lyaberulo abbwe lyaonukusi abbwe lyakrusalito. Oonse akabikwa mutuwayile twangolida. 14Mabwe akali ikumi aabili, akali amazina mbubonya mbuli mazina aabana ba-Israyeli. Akalembwa mbubonya mbuli inwenwe mbwiilembwa; limwi alimwi kalili azina lyamusyobo walyo akati kamisyobo iili kumi aibili. 15Alimwi cisani cakaango bakacicitila inketani zyangolida iisalala zyoosedwe mbuli tukole. 16Nkabela bakacita mawayile obile aangolida ancoko zyobile zyangolida; bakabika incoko zyobile kuzyooko zyobile zyacisani cakaango. 17Lino bakaseka intambo zyobile zyangolida muncoko zyobile zyakuzyooko zyacisani cakaango. 18Nkabela impela zyobile zyantambo bakazyaanzya mawayile obile, aboobo bakaciswanizya amaanza aacisani cakaango kunembo. 19Elyo bakafula incoko zyobile zyangolida, bazibika mumpimpito zyobile zyacisani cakaango kulubazu lwaco lubambene aefodi mukati. 20Alimwi bakafula incoko zyobile zyangolida, bazibika antambo zyamakuko zyaefodi, kumeso, ansi, nkociswaninana alukumba lwaefodi luosedwe camaanu, 21Elyo cisani cakaango bakacaanzya incoko zyaco kuncoko zyaefodi alukole lwakamwemvwe, kuti cibe atala lyalukumba lwaefodi, cisani cakaango citaangununwi kuli efodi, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

22-Acalo cikobela ca-efodi wakacicitya masani aaosedwe aakamwemvwe coonse. 23Cikobela kacijisi cipulo camutwe akati mbuli cipulo cankausu, Cakagomenwa koonse koonse kuti citazambuluki. 24Akwalo kunsi lyacikobela bakatungilila micelo yamapomegranite amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. 25-Alimwi bakapanga milangu yangolida iisalala, babika milangu koonse koonse akati kamapomegranite kumoombe wacikobela: 26mulangu apomegranite, mulangu apomegranite, koonse koonse kumoombe wacikobela cabupaizi, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

27-Alimwi bakatunga zibaki zyamasani aatuba aalukidwe kabotu, zibe zya-Aroni azyabana bakwe, 28-acitambala camasani aatuba, ansulumani zyamasani aatuba, atubbudula twamasani aatuba aalukidwe kabotu, 29alukumba lunyekawidwe lwamasani aatuba aalukidwe kabotu amasani aanyanzabili­ amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

30-Alimwi bakacita imbede yamunsini uusalala. Bakaicitya ingolida iisalala akulemba alinjiyo, mbubonya mbokulembwa anwenwe, majwi aakuti, Kusalalisya kuli-Jehova. 31Bakalanga alukole lwakamwemvwe lwakwiianzya kucitambala kujulu, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.

Milimo yacikombelo mbuyakamana

32-Aboobo milimo yoonse yacikombelo catente lyambunganino yakamana. Bana ba-Israyeli bakacita zintu zyoonse mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila­ Musa. 33-Elyo bakaletela Musa cikombelo, itente azibelesyo zyalyo zyoonse, zijatilizyo zyaco, minsende yaco, minkulu yaco, misumpululu yaco, azikazikilo zyaco; 34zyakuvumbya itente zyazikanda zyabagutu zisalazidwe, azipaya, acisitilizyo cakuvumbilizya; 35ibbokesi lyacizuminano amiziyo yalyo, acuuno caluzyalo; 36intafule azibelesyo zyayo zyoonse, azinkwa zyamabonwabonwa; 37-cikazikilo camalampi cangolida iisalala, amalampi aakubika mpawo, azibelesyo zyaco zyoonse; amafuta aakumunisya; 38cipaililo cangolida, amafuta aakunanika, atununkilizyo tubotu, acisitilizyo cakumulyango watente; 39-cipaililo camukuba akansabwe kaco kamukuba, miziyo yaco azibelesyo zyaco zyoonse; cisambilo atako lyaco; 40-zisitilizyo zyalubuwa, misumpululu yalo azikazikilo zyalo, acisitilizyo cakumulyango walubuwa, antambo zyawo, anembe zyawo, azibelesyo zyoonse zyacikombelo catente lyambunganino, 41zikobela zyamanyengwe zyakucitya milimo yabupaizi mubu sena busalalisya, zyakusama zya-Aroni mupaizi, azyakusama zyabana bakwe zyakucitya milimo yabupaizi. 42-Mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa, bana ba-Israyeli bakacita milimo yoonse buyo. 43-Nkabela Musa naakabona milimo yoonse njibakacita, wakajana kuti bacita zintu zyoonse mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila. Elyo Musa wakabalongezya.