Search form

Kulonga 39:1

Zyakusama zyabupaizi mbuzyakacitwa

1Lino bakabelesya masani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu kukutunga zyakusama zyamanyengwe-manye­ ngwe zyakupaizya mucikombelo. Bakacitila Aroni zyakusama zisalalisya, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.