Search form

Kulonga 39:16

16Nkabela bakacita mawayile obile aangolida ancoko zyobile zyangolida; bakabika incoko zyobile kuzyooko zyobile zyacisani cakaango.