Search form

Kulonga 39:18

18Nkabela impela zyobile zyantambo bakazyaanzya mawayile obile, aboobo bakaciswanizya amaanza aacisani cakaango kunembo.