Search form

Kulonga 39:19

19Elyo bakafula incoko zyobile zyangolida, bazibika mumpimpito zyobile zyacisani cakaango kulubazu lwaco lubambene aefodi mukati.