Search form

Kulonga 39:30

30Alimwi bakacita imbede yamunsini uusalala. Bakaicitya ingolida iisalala akulemba alinjiyo, mbubonya mbokulembwa anwenwe, majwi aakuti, Kusalalisya kuli-Jehova.