Search form

Kulonga 39:43

43Nkabela Musa naakabona milimo yoonse njibakacita, wakajana kuti bacita zintu zyoonse mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila. Elyo Musa wakabalongezya.