Search form

Kulonga 4:10

10Pele Musa wakaambila Jehova kuti, Akaka Mwami! Mebo nsili muntu uuzi kwaamba kabotu pe, Kuciindi cakamana, akuciindi ecino noambila mulanda wako, nsizi kwaamba. Ndi mulemu kululimi akumilomo.