Search form

Kulonga 4:11

11Mpawo Jehova wakamwaambila kuti, Ma! Nguni wakalenga mulomo wamuntu? Nguni wacita kuti abe syataambi na musinkematwi na uubonesya na moofu? Sa teensi ndime nde-Jehova?