Search form

Kulonga 4:14

14Mpoonya awo bukali bwa-Jehova bwakabukila Musa. Wakati, Sa Aroni mu-Levi teensi munyoko? Ndizi kuti walo ncobeni ulizi kwaamba. Alimwi bona! Uleza kuzookutambula, Akubona, uyookondwa mumoyo wakwe.