Search form

Kulonga 4:18

Musa mbwaakapiluka ku-Egepita

18Elyo Musa wakapiluka kuli-Jetero syanyinazyala, wamwaambila kuti, Njiinke, mpiluke kubakwesu bali mu-Egepita, mbone na bacili baumi. Nkabela Jetero wakamwaambila Musa kuti, Mbubo, koya aluumuno.