Search form

Kulonga 4:21

21Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Kuti wainka kupilukila ku-Egepita, cenjela kuti ucite kubusyu bwa-Farao zitondezyo zyoonse nzindabika mujanza lyako. Nekubaboobo njooyumya moyo wakwe kuti ataleki bantu kwiinka.