Search form

Kulonga 4:25

25Elyo Zipora wakabweza cibezo cabbwe, wakosola lukanda lwalulomo lwamwana wakwe, walugumya zituta zyakwe, wati, Ncobeni uli sikukwata wabulowa kulindime.