Search form

Kulonga 4:7

7Elyo wakati, Pilusya ijanza lyako akaango kako. Wakapilusya ijanza lyakwe akaangu kakwe, elyo naakaligwisya akaungu kakwe, wakajana kuti lyasanduka alimwi kuba mbuli nyamanyina.