Search form

Kulonga 4:9

9Pele na bakaka kuswiilila zitondezyo ezi zyoonse zyobile, na bacikaka kuswiilila ijwi lyako, uleelede kuteka maanzi aamulwizi akwaatila ansi, elyo maanzi ayo ngoyooteka mulwizi ayoosanduka kuba bulowa ansi.