Search form

Kulonga 40:10

10Alimwi unanike cipaililo cazituuzyo azibelesyo zyaco zyoonse, ukasalazye cipaililo, aboobo cipaililo cilasalalisya loko.