Search form

Kulonga 40:15

15alimwi ubananike mbubonya mbowananika wisaabo, kuti bandibelekele milimo yabupaizi. Kunanikwa kwabo kunoobapa bupaizi butamani mumazyalani aabo oonse,