Search form

Kulonga 40:20

20Elyo wakabweza ibbuku lyamilao, walibika mubbokesi. Alimwi wakanjizya miziyo yabbokesi, akubika cuuno caluzyalo atala lyabbokesi.