Search form

Kulonga 40:21

21Lino wakanjizya ibbokesi mucikombelo, waanzika cisitilizyo cakusitilizya ibbokesi lyacizuminano, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila.