Search form

Kulonga 40:24

24Alimwi wakabika cikazikilo camalampi mutente lyambunganino cilangene antafule, kulubazu lwakumusanza lwacikombelo,