Search form

Kulonga 40:32

32Kufumbwa ciindi nebakali kunjila mutente lyambunganino, nanka kuswena afwaafwi kucipaililo, bakali kusamba, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.