Search form

Kulonga 40:33

33Alimwi wakaimika lubuwa lwakuzyungulusya cikombelo acipaililo, akubika cisitilizyo cakusitilizya mulyango walubuwa, Aboobo Musa wakamanisya milimo yoonse,