Search form

Kulonga 40:38

38Nkaambo ijoba lya-Jehova lyakalikede acikombelo ciindi casikati, amulilo ciindi camasiku, mumeso aaluzubo lwa-Israyeli, mukweenda kwabo koonse.