Search form

Kulonga 40:5

5Alimwi bika cipaililo cangolida cakutentela tununkilizyo kunembo lyabbokesi lyamilao, akwiimika cisitilizyo camulyango wacikombelo.