Search form

Kulonga 40:9

9Lino bweza mafuta aakunanika, ukananike cikombelo azintu zyoonse zili mulincico. Ucisalazye azibelesyo zyaco zyoonse, zisalale.