Search form

Kulonga 5:1

Farao mbwaakaindilila kulemezya bamu milimo miyumu

1Lino kusule lyayaaya, Musa a-Aroni bakaya kuli-Farao akumwaambila kuti, Mbuboobu mbwaamba Jehova Leza wa-Israyeli, Leka bantu bangu, baye kuyoondicitila ipobwe munkanda.