Search form

Kulonga 5:10

10Bamvwe obo, basikubelesya bantu abasilutwe babo bakaambila bantu kuti, Mbuboobu mbwaamba Farao. Nsikoomupa limbi bwizu.