Search form

Kulonga 5:13

13Abalo basikubabelesya bakali kubafwanzya-fwanzya cakwaamba kuti, Amumanisye milimo yanu, milimo iielede yabuzuba bumwi abumwi mbubonya mbumwakali kucita nemwakajisi bwizu.