Search form

Kulonga 5:16

16Tobalanda bako tatupegwi bwizu, nekubaboobo balatwaambila kuti, Amubumbe zitina. Swebo tobalanda bako tulaumwa, anukuti mulandu uli kubantu bako omwini.