Search form

Kulonga 5:21

21bakabaambila kuti, Jehova alange, abeteke makani esu, nywebo aswebo, nkaambo mwasampauzya bwema bwesu mumeso aa-Farao amumeso aabalanda bakwe. Wabika ipanga mumaanza aabo, kuti batujaye.