Search form

Kulonga 6

Leza mbwaakasyomezya alimwi kuvuna bantu bakwe

1-Pele Jehova wakaambila Musa kuti, Lino ulabona ncensi citile Farao, Nkaambo ajanza ijumu ulabaleka kuya, ncobeni ajanza ijumu ulabatanda kuzwa munyika yakwe. 2-Mpoonya awo Leza wakaambila Musa kuti, Ndime Jehova. 3-Ndakalibonya kuli-Abrahamu akuli-Izaka akuli-Jakobo mbuli Leza Singuzuzyoonse, pele izina lyangu lya-Jehova teelyakazibwa kulimbabo. 4-Alimwi ndakatangana abo cizuminano cakusyomezya kubapa nyika ya-Kanana, nyika yabubala bwabo njibakali kukala-kala mulinjiyo. 5-Alimwi ndimvwide kutongela kwabana ba-Israyeli bajeswi mubuzike kuba-Egepita, ndaibaluka cizuminano cangu. 6-Nkaambo kako ambila bana ba-Israyeli kuti, Ndime Jehova. Njoomulemununa kumikuli milemu yaba-Egepita akumuvuna kubuzike bwabo. Njoomufutula akuboko kutandabikidwe ambeta impati, 7-Njoomutambula, mube bantu bangu, ambebo njooba Leza wanu, Lino muyooziba kuti ndime Jehova Leza wanu iwamulemununa mi kuli milemu yaba-Egepita. 8-Nkabela njoomusisya kunyika eyo njindakakonkezya kupa Abrahamu a-Izaka a-Jakobo, Ndaipa kulindinywe, mukaivube. Ndime Jehova. 9Elyo Musa wakaambila bana ba-Israyeli mbubonya obo, pele teebakamvwa Musa, pe, nkaambo kakupenga kumyoyo yabo akaambo kamilimo miyumu.

10Mpoonya awo Jehova wakaambila Musa kuti, 11Njila, ukaambile Farao mwami wa-Egepita, kuti aleke bana ba-Israyeli, bazwe mucisi cakwe. 12-Pele Musa wakaamba mumatwi aa-Jehova kuti, Bona! Bana ba-Israyeli tabandimvwi. Ulandimvwa buti Farao, mebo ndemuntu sikamama? 13Pele Jehova wakaambila Musa a-Aroni, wabalailila mbubeelede kwaambila bana ba-Israyeli a-Farao mwami wa-Egepita, kuti bapozye bana ba-Israyeli kuzwa kunyika ya-Egepita.

Mazyalani aa-Musa a-Aroni

14-Mbaaba basilutwe banzubo zyabawisaabo. Bana ba-Rubeni mwana mutaanzi wa-Israyeli mbaaba: Hanoki, a-Palu, a-Hezroni, a-Karmi, Nzeezyo inzubo zya-Rubeni, 15-Abana ba-Simeoni mbaaba: Jemueli a-Jamini a-Ohadi a-Jakini a-Zohari a-Saulo mwana wamwanakazi muKanana. Nzeezyo inzubo zya-Simeoni. 16-Amazina aabana ba-Levi mumazyalani aabo ngaaya: Gerisoni a-Kohati a-Merari, Nkabela myaka yabuumi bwa-Levi yakasika kumwanda amakumi otatwe amusanu aibili. 17Abana ba-Gerisoni mumazyalani aabo mbaaba: Libini a-Simei. 18-Abana ba-Kohati mbaaba: Amramu a-Izara a-Hebroni a-Uzieli. Myaka yabuumi bwa-Kohati yakasika kumwanda amakumi otatwe aitatu. 19Abana baMerari mbaaba: Mali a-Musi. Nzeezyo inzubo zyaba-Levi mumazyalani aabo. 20-Lino Amramu wakakwata Jokebedi mujwa wawisi, nkabela wakamuzyalila Aroni a-Musa, Nkabela myaka yabuumi bwa-Amramu yakasika kumwanda amakumi otatwe amusanu aibili. 21-Abana ba-Izara mbaaba: Kora a-Nefegi a-Zikiri. 22-Abana ba-Uzieli mbaaba: Misayeli a-Elisafana a-Sitiri. 23-Nkabela Aroni wakakwata Eliseba mwana musimbi wa-Aminadabu mucizi wa-Nasoni, elyo wakamuzyalila Nadabu a-Abihu a-Eleazara a-Itamara. 24-Abana ba-Kora mbaaba: Asiri a-Elikana aAbiasafu. Nzeezyo inzubo zyaba-Kora. 25-Lino Eleazara mwana waAroni wakakwata umwi wabana basimbi ba-Puteeli, nkabela wakamuzyalila Pinehasi. Mbaabo basilutwe banzubo zyaba-Levi mumazyalani aabo.

26-Mbombabo ba-Aroni a-Musa Jehova mbaakaambila kuti, Amupozye bana ba-Israyeli kuzwa kunyika ya-Egepita ampi zyabo. 27-Mbombabo bakaambila Farao mwami wa-Egepita kuti bapozye bana ba-Israyeli kuzwa ku-Egepita, Mbombabo ba-Musa a-Aroni.

28Lino mubuzuba obo Jehova naakaambila Musa munyika ya-Egepita, 29-Jehova wakaambila Musa kuti, Ndime Jehova. Ambila Farao mwami wa-Egepira zyoonse nzendakwaambila. 30-Pele Musa wakaambila Jehova kuti, Bona! Mebo ndisikamama. Ino Farao ulandimvwa buti?