Search form

Kulonga 6:16

16Amazina aabana ba-Levi mumazyalani aabo ngaaya: Gerisoni a-Kohati a-Merari, Nkabela myaka yabuumi bwa-Levi yakasika kumwanda amakumi otatwe amusanu aibili.