Search form

Kulonga 6:20

20Lino Amramu wakakwata Jokebedi mujwa wawisi, nkabela wakamuzyalila Aroni a-Musa, Nkabela myaka yabuumi bwa-Amramu yakasika kumwanda amakumi otatwe amusanu aibili.