Search form

Kulonga 6:23

23Nkabela Aroni wakakwata Eliseba mwana musimbi wa-Aminadabu mucizi wa-Nasoni, elyo wakamuzyalila Nadabu a-Abihu a-Eleazara a-Itamara.