Search form

Kulonga 6:25

25Lino Eleazara mwana waAroni wakakwata umwi wabana basimbi ba-Puteeli, nkabela wakamuzyalila Pinehasi. Mbaabo basilutwe banzubo zyaba-Levi mumazyalani aabo.