Search form

Kulonga 6:3

3Ndakalibonya kuli-Abrahamu akuli-Izaka akuli-Jakobo mbuli Leza Singuzuzyoonse, pele izina lyangu lya-Jehova teelyakazibwa kulimbabo.