Search form

Kulonga 6:9

9Elyo Musa wakaambila bana ba-Israyeli mbubonya obo, pele teebakamvwa Musa, pe, nkaambo kakupenga kumyoyo yabo akaambo kamilimo miyumu.