Search form

Kulonga 7:1

Musa a-Aroni mbubakacita zitondezyo kubusyu bwa-Farao

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Bona! Ndakubika ube mbuli Leza kuli-Farao, alakwe munyoko Aroni uyooba musinsimi wako.