Search form

Kulonga 7:17

17Mbuboobo mbwaamba Jehova. Mbuboobu mbokonzya kuziba kuti ndime Jehova. Bona! Musako oyu uuli mujanza lyangu ndauumya maanzi aali mulwizi, asanduke kuba bulowa.