Search form

Kulonga 7:19

19Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Ambila Aroni kuti, Bweza musako wako, uvungulule ijanza lyako kumaanzi aa-Egepita, kumilonga yabo akulwizi lwabo akumaziba aabo akumikalo yabo yoonse, kuti maanzi abe bulowa. Munyika yoonse ya-Egepita muyooba bulowa muzinywido zyoonse, niziba zinywido zyazisamu niziba zinywido zyamabwe.