Search form

Kulonga 7:20

20Lino ba-Musa a-Aroni bakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila, Wakabweza musako, wauma maanzi aamulwizi, mumeso aa-Farao amumeso aabalanda bakwe, nkabela maanzi oonse aamulwizi akasanduka kuba bulowa.