Search form

Kulonga 7:21

21Azyalo inswi zyamulwizi zyakafwa, alimwi lwizi lwakanunka. Ba-Egepita bakakacilwa kunywa maanzi aamulwizi. Mucisi coonse buyo ca-Egepita mwakali bulowa.