Search form

Kulonga 7:24

24Nkabela ba-Egepita boonse bakali kusya mikalo yakunywa maanzi kumbali alwizi, nkaambo bakakacilwa kunywa maanzi aamulwizi.