Search form

Kulonga 8:10

10Wakati, Kube junza. Wakati, Ncibotu, kuyooba mbubonya mbuli majwi aako, kuti uzibe kuti taakwe naba omwe uuelene a-Jehova Leza wesu.