Search form

Kulonga 8:20

Ba-Egepita mbubakapenzegwa mazi

20Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Fuma cifumo, ukaime kubusyu bwa-Farao, anooya kumaanzi, Uleelede kumwaambila kuti, Mbuboobu mbwaamba Mwami Jehova. Leka bantu bangu, baye, bandikombe.