Search form

Kulonga 8:22

22Pele mubuzuba obo njooanzaanya cisi ca-Goseni, nkobakede bantu bangu, kuti kutabi mazi oko, kuti muzibe kuti ndime Jehova mukati kanyika.