Search form

Kulonga 8:26

26Pele Musa wakati, Tacicitiki obo pe, nkaambo tulapaizizya Jehova Leza wesu zintu zisesemya ba-Egepira. Na twapaizya zintu zibasesemya kumeso aabo, sa tabakootufusa mabwe?