Search form

Kulonga 8:5

5Elyo Jehova wakaambila ba-Musa a-Aroni kuti, Tandabika ijanza lyako amusako wako atala lyamilonga alwizi amalambwa, kuti kuze bacaande munyika yoonse ya-Egepita.