Search form

Kulonga 8:6

6Mpawo Aroni wakatandabika ijanza lyakwe atala lyamaanzi aa-Egepita, nkabela kwakasika bacaande kuzuzya nyika yoonse ya-Egepita.